portal

bg1
บวร
“บวร” หรือ บ้านวัดโรงเรียน เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “การพัฒนาอย่าทิ้งวัดและโรงเรียน”
read more...
bg2
จิตยิ่งประณีตเท่าไร ก็จะพบกับความสุขที่ประณีตได้มากเท่านั้น
read this post

Comments