ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีี 2560 โดยมีปีนี้ หลวงพ่อสังคม ธนปัญโญ เป็นประธานสงฆ์และ ดร.ณัฐพล อัษฎาธร และครอบครัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้ สำหรับปีนี้เป็นปีพิเศษที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ขอรวมกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อจะที่สร้าง “พระมหาธาตุเจดีย์ พุทธชยันตีเฉลิมราช” ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม มูลเหตุแห่งการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
๑. ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
๒. ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก และ
๓. ๘๕ ปี มหากษัตริย์ภูมิพลมหาราช ผู้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่มวลมนุษยชาติ
จึงขอรวมกำลังศรัทธาของทุกๆคน อีกครั้งหนึ่ง ก่อนงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ “งานสมโภชน์เฉลิมฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ ฯ” ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 ที่ใกล้จะถึงนี้ คณะศรัทธาท่านใดปรารถนามีความประสงค์จะจัดตั้งโรงทาน หรือ ร่วมบุญบริจาคปัจจัยเพื่องานก่อสร้างของศูนย์ฯ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ติดต่อสำนักงานศูนย์ :086 755 4955 , หลวงพ่อสังคม ธนปัญโญ 089 574 2528

 กฐินมาบเอื้อง ปี 2560

Comments