บวร

“บวร” หรือ บ้านวัดโรงเรียน เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “การพัฒนาอย่าทิ้งวัดและโรงเรียน”

บ้าน

“บ้าน” อันหมายถึง “ชุมชน” คือผู้อุปถัมภ์ค้ำชูโรงเรียนและวัด ผ่านทางแรงกายและการบริจาค

วัด

ทำหน้าที่บ่มเพาะ คุณธรรม จริยธรรม ด้วยการขัดเกลา และฝึกฝนตามแบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้ และสาวกถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ที่เรียกว่า “ศีลาจารวัตร”

โรงเรียน

ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมกับลูกในฐานะนักเรียนด้วย เพื่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย สมอง และจิตใจ

 

บวร บริเวณมาบเอื้อง

บ้าน : ชุมชนและศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

เกิดจากมหาอุทกภัยปีก 2554 คนกรุงเทพฯหนีน้ำท่วม แล้วซื้อที่ร่วมกัน พัฒนาจนเกิดเป็นสหกรณ์ มีการประชุมทุกเดือน โดยปัจจุบันมีสมาชิก 30 กว่าคน บ้าน 7 หลัง รวมถึงพื้นที่รอบๆ นั้น โดยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องก็ถือเป็นบ้านด้วยเช่นกัน

วัด : ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน ทุกชนชาติ ทุกศาสนา ที่ปรารถนาการเรียนรู้ธรรมะ และ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทางเลือกและทางรอดของมวลมนุษยชาติ โดยมีการจัดเป็นการเรียนการสอนแนวทางเลือกในรูปแบบของผสานจิตใจและเศรษฐกิจควบคู่กัน เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างถูกวิธีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญา และเปิดกว้างเป็นสถานที่เรียนรู้และปฏิบัติธรรมของทุกทุกคน

โรงเรียน : ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย มาบเอื้อง

ทุกเช้าเย็น ครูและนักเรียนจะได้สวดมนต์ ฟังธรรมะ และปฏิบัติภาวนา คล้ายกับโรงเรียนของ “สามเณร” อันเป็นการวางรากฐานความคิด ความเชื่อ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป