Work in Progress: พระมหาธาตุเจดีย์พอเพียง

๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตีเฉลิมราช
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เปิดใน facebook

บุญมีฤทธิ์จริงๆ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

เราจะสู้กอบกู้..บ้านวัดโรงเรียน..(บวร)ตามแนวพระราชดำริกลับ้นคืนสู๋สังคมไทยเพื่อความป็นไทยต่อไป..โปรดมาร่วมกัน.สร้างอนาคตของขาติ.และสืบสานพระศาสนาต่อไป

เปิดใน facebook

ขอเชิญร่วมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

ขอเชิญร่วมสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ 2600 ปีพุทธชยันตีเฉลิมราช…เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน ทุกชนชาติ ทุกศาสนา ที่ปรารถนาการเรียนรู้ธรรมะ และ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทางเลือกและทางรอดของมวลมนุษยชาติ โดยมีการจัดเป็นการเรียนการสอนแนวทางเลือกในรูปแบบของผสานจิตใจและเศรษฐกิจควบคู่กัน เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างถูกวิธีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญา และเปิดกว้างเป็นสถานที่เรียนรู้และปฏิบัติธรรมของทุกทุกคน

..เกือบเสร็จแล้ว โครงสร้าง ยังขาดการตกแต่งภายใน คงใช้งบอีกพอประมาณ มาช่วยกันบริจาคสร้างพระมหาธาตุที่ประโยชน์สูงประหยัดสุดกันเถอะ…

โทร. ๐๘๙๕๗๔๒๕๒๘ (089-574-2528) มีใบอนุโมทนา หากบริจาค ตั้งแต่ ๑๐๐๐ บาทจะมีรายชื่อสลักไว้ใน Hall of fame เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชีวิต

 

พระมหาธาตุเจดีย์2600ปีพุธชยันตีเฉลิมราช
ภาพของอาคาร พระมหาธาตุเจดีย์2600ปีพุธชยันตีเฉลิมราช
ออกแบบสถาปัตยกรรมโดย ผศ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างโดย รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนต์ตรี และ นายพชร เอี่ยมศิริกุลมิตร(ผู้ช่วย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์