สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ : ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา

ความเชื่อมั่นของพวกเรา ชาวเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

Comments